عادل عمر جاسم النعيمي م. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . and خليل العبيدي أ. . (2023) “The effect of the idea harvesting strategy on the deductive thinking of the fifth grade female students in science”, مجلة أبحاث الذكاء, 16(34), pp. 505–526. Available at: https://iru.uomustansiriyah.edu.iq/index.php/intel/article/view/446 (Accessed: 4 June 2023).