قحطـــــان محمــــــــود أ. د. . و. . (2023) “The development of imagination (spontaneous and controlled) in adolescents and adults”, مجلة أبحاث الذكاء, 16(34), pp. 224–249. Available at: https://iru.uomustansiriyah.edu.iq/index.php/intel/article/view/428 (Accessed: 21 June 2024).