عباس أ. ح. ج. Methods of determining the degrees of cutting for tests of intelligence and mental capabilities. مجلة أبحاث الذكاء, [S. l.], v. 14, n. 29, p. 144–179, 2020. DOI: 10.36302/jir.v14i29.261. Disponível em: https://iru.uomustansiriyah.edu.iq/index.php/intel/article/view/261. Acesso em: 19 jul. 2024.