(1)
عادل عمر جاسم النعيمي م. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; خليل العبيدي أ. . The Effect of the Idea Harvesting Strategy on the Deductive Thinking of the Fifth Grade Female Students in Science. JIR 2023, 16, 505-526.