ارحيمأ. م. and غياضأ. ر. (2021) “Ramification of Potential Cyber Penetrations For E-Learning Sites Of Universities Professors”, مجلة أبحاث الذكاء, 14(30), pp. 121-135. Available at: http://iru.uomustansiriyah.edu.iq/index.php/intel/article/view/283 (Accessed: 18October2021).